Hvordan forebygge influensa? January 25 2011, 0 Comments

 

Mangel på D-vitamin er utbredt og forklarer økt omfang av influensa om vinteren

Derfor bør vi gå epidemien i møte med optimal D-vitaminstatus. Tilfør kroppen Extra Virgin Haiolje og styrk immunforsvaret.

Forekomsten av influensa viser en klar sesongvariasjon. Den følger variasjonen i intensitet av solstråling gjennom året. Om sommeren glimrer influensa med sitt fravær til tross for tilstedeværelsen av influensavirus og mangel på antistoffer i befolkningen. Fra tidligere av har man observert at svakere sol i større grad er avgjørende for influensa-epidemier enn virusspesifikke antistoffer.

Influensa er mindre sesongbasert i områder der solstrålingen er mindre sesongbasert som f.eks. i tropiske strøk. Likevel blir influensaen generelt mer alvorlig når solstrålingen er svakere!

Man har observert en tilsvarende sesongvariasjon for det forestående svineinfluensaviruset, med lav forekomst nå i sommer.

UVB-stråling fra solen gir D-vitamin.Vitamin D lages i huden når UVB-stråler fra solskinn treffer huden. Mellom oktober og mars er solstrålingen for svak til at man får produsert vitamin D. Dette skaper en syklisk variasjon i blodkonsentrasjonen av vitamin D. Influensa forekommer når D-vitaminverdiene er lave.

Viktig for immunitet

D-vitamin er svært viktig for det medfødte immunforsvaret. Det medfødte immunforsvaret kan gi immunitet mot virus m.m. selv om man ikke har blitt infisert tidligere eller har antistoffer mot dem. Dette skjer ved at D-vitamin styrker kroppens førstelinjeforsvar og får kroppen til å produsere “anti-mikrobielle peptider”. Disse skilles ut umiddelbart og ødelegger invaderende virus, bakterier og sopp direkte. De har blitt vist å inaktivere influensavirus og er viktige i beskyttelsen av luftveiene.

UVB-stråling fra solen beskytter

Foreldre til barn som er lite i solen rapporterer at deres barn får hoste dobbelt så ofte, og at de får rennende nese tre ganger så ofte sammenlignet med rapporter fra foreldre med barn som er mye i solen! Eksponering av huden for UV-stråling til den får lys rosafarge bedrer egenskaper til immunforsvaret. En studie som undersøkte effekten av UV-stråling på idrettsutøvere, viste at kontrollgruppen hadde 50 % flere virale luftveisinfeksjoner, 300 % flere fraværsdager og 30 % lengre varighet av sykdommen sammenlignet med personene som fikk UVB-stråling.

  

Solstråling som gir D-vitaminproduksjon i huden virker altså beskyttende.

Mangel er pandemisk

D-vitaminmangel er svært vanlig, særlig om vinteren. Nordiske myndigheter anbefaler at vitamin D-konsentrasjonen i blodet er 50 nmol/l eller høyere. Cirka 2 av 5 i Norden har verdier lavere enn dette. Nyere forskning tyder på at mangel opptrer allerede ved 75 nmol/L, høyere enn man tidligere har antatt. Tall fra USA viser at hele 9 av 10 ligger under optimale blodverdier (100-150 nmol/L) om vinteren.

Høyrisikogrupper

Eldre er en risikogruppe for influensa. Utilstrekkelig D-vitaminstatus er svært hyppig blant eldre om vinteren. I tillegg lager eldre bare 25 % av mengden D-vitamin som yngre mennesker etter samme soleksponering!

Personer med mørk hud trenger mer sol fordi pigmentene (melanin) i huden deres reduserer produksjonen av vitamin D. De har høyere kombinert dødelighet av influensa og lungebetennelse.

Mangel på D-vitamin kan gi influensa

Sammenhengen mellom den klassiske vitamin D-mangelsykdommen (rakitt) hos barn og luftveisinfeksjoner, har vært forsøkt forklart ved mekanisk hemning av lungefunksjon. Imidlertid er det vist at ikke-rakittiske barn med nedre luftveisinfeksjoner, 11 ganger hyppigere har D-vitaminmangel enn helt friske barn (kontrollgruppen)!

Det er også vist at mus med D-vitaminmangel er mer mottakelige for infeksjon med svineinfluensavirus! Ved injeksjoner med svekket influensavirus er klinisk sykdom opptil 8 ganger mer sannsynlig om vinteren (når D-vitaminnivåene er lave) enn om sommeren. Spredning av virus forekommer også i større grad.

Kaldpresset Haiolje har et høyt innhold av naturlig vitamin-D.

Behovet for vitamin D avhenger av alder, breddegrad, årstid, hudtype, kroppsvekt og nåværende D-vitaminstatus.  Selv om regelmessig tilskudd av anbefalt dagsdose (10 mcg) med vitamin D, f.eks. fra Extra Virgin Kaldpresset Tran, vil hjelpe litt, er det ikke tilstrekkelig til å forebygge mangel om vinteren, og langt fra nok til å vedlikeholde sommernivåer. Det er ikke uten grunn at vaksinen mot svineinfluensa er tilsatt haiolje.