Fiskeolje motvirker allergi og astma? April 18 2011, 0 Comments

Det har vært en endring i inntaket av de langkjedede flerumettede fettsyrene de siste 30–40 årene.

Iflg. en artikkel publisert av Norges Astma og Allergiforbund kan inntak av fiskeoljer hos gravide, nyfødte og småbarn ha god effekt for å forebygge allergi og astma.

Inntaket av flerumettede omega-6-fettsyrerhar økt, det spises mindre fisk og inntaket av flerumettede omega-3-fettsyrer er redusert. Endringen har sammenfalt i tid med den observerte økningen i atopi og allergisk sykdom. Ettersom omega-6- og omega-3- fettsyrer dels har antagonistisk innvirkning på inflammasjonsprosessen,kan endringen i inntaket av disse fettsyrene være en av forklaringene på den økte forekomsten av atopi og allergisk sykdom.

Målet med artikkelen er å gi en oversikt over studier som omhandler tilskudd av fiskeolje og fiskespising under svangerskapet og barnets første leveår, og assosiasjonen til atopi og allergisk sykdom som astma, allergi og atopisk dermatitt hos barnet senere i livet.

Studier med tilskudd av fiskeolje til gravide ser ut til å redusere allergisk sensibilisering overfor matvarer samt forekomst og alvorlighetsgrad av atopisk eksem. Tilskudd av fiskeolje til barn er assosiert med immunologiske endringer hos barnet, men det er usikkert om endringene har klinisk betydning.

Fiskespising under svangerskapet er assosiert med en beskyttende effekt på atopi/atopiske manifestasjoner hos barnet. Flertallet av studier som har sett på assosiasjonen mellom fiskespising tidlig i livet og senere atopisk sykdom viser en beskyttende effekt.

Les hele artikkelen her.